Realizacje

W ostatnich 10 latach wykonaliśmy m.in.

 • Koncepcję oraz dokumentację projektową oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Miejska Górka oraz kanalizacji sanitarnej dla miasta Miejska Górka, wsi Karolinki i Niemarzyn (wielkopolskie)
 • Dokumentację projektową uzbrojenia terenów przemysłowych w Żarach (byłe lotnisko wojskowe)
  - branży drogowej i sanitarnej oraz kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Kunice w Żarach (lubuskie)
 • Dokumentacje projektową systemu kanalizacji sanitarnej we wsiach Wilkowice, Mórkowo, Lipno oraz Gronówko w gminie Lipno, (wielkopolskie)
 • Dokumentację projektową Modernizacji kanalizacji ogólnospławnej w miastach Żmigród i Milicz
  w ramach programu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy(dolnośląskie)
 • Program zagospodarowania wód opadowych i roztopowych dla miasta Leszna oparty
  na obliczeniach hydrodynamicznych sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej (wielkopolskie)
 • Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla 15 wsi na terenie gminy Wołów (dolnośląskie)
 • Dokumentację projektową modernizacji pompowni ścieków ogólnospławnych Q=280 l/s oraz sanitarnych P1-2 oraz P1-4 w Lesznie 
 • projekt kolektora "wschodniego" Dn 2000mm kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami infiltracyjnymi w Lesznie
 • Program kompleksowego zagospodarowania wód opadowych, roztopowych i drenażowych dla miasta Piły
  oparty na obliczeniach hydrodynamicznych sieci kanalizacji deszczowej
 • Dokumentacje projektowe kanalizacji sanitarnej w m. Jeziorki, Grodzisko, Łoniewo i Świerczyna gmina Osieczna
 • PB Kolektora sanitarnego Dn 400mm w ul.Skoczowskiej w Ustroniu